BSC-MSC interface specs

ETSI

48.002 overview 48.006 DTAP (MS-MSC), part of BSSAP; also MTP/M3UA-lite for BSSAP (SCCP class 0 and class 2) 48.008 BSSMAP (BSS-MSC), part of BSSAP TS 52 series for BSSOMAP (runs over SCCP)

Also

TS 29.002 M3UA

Q.711 SCCP

TS 04.xxx DTAP

RFC3332 M3UA

Written on May 27, 2013